Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tekninen Isännöinti Oy
Y-tunnus: 2661964–5

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Niko Vakkuri
myyntijohtaja
niko.vakkuri@stio.fi
Puh. +358 50 477 4402

3. Rekisterin nimi

Suomen Tekninen Isännöinti Oy asiakas- ja viestintärekisteri

4. Käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n toimesta asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, sekä palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen.

Palvelun tarjoaminen

Asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi. Palvelun toteuttaminen, käyttäjän tunnistaminen ja palvelun käyttäjäystävällisyyden mahdollistaminen

Palvelun kehittäminen

Asiakasviestintä ja markkinointi

5. Rekisterin tietosisältö

Suomen Tekninen Isännöinti Oy käsittelee henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen Tekninen Isännöinti Oy tietovarannot käsittävät toiminnan tarpeista määrittyneet ja hallinnollisista syistä johdetut tietojen kokonaisuudet, joita tarvitaan Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n toiminnan ylläpitämisessä. Tiedot saadaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n rekisterissä olevia tietoja käytetään vain Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n asiakasviestintää, markkinointia ja viestintää varten. Asiakastietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen eikä Suomen Tekninen Isännöinti Oy koskaan lainaa, vuokraa tai myy tietoja kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n tietoturvaan liittyvät toiminnot noudattavat Suomen ja EU:n lainsäädäntöä sekä viranomaismääräyksiä. Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n palvelun tiedot sijaitsevat EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla. Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Viestintäviraston korkeimman tärkeysluokan 1 vaatimukset: Viestintävirasto 54 C/2021 M (Määräys viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Tekninen Isännöinti Oy:ssä kiinnitetään huomiota tietoturvaan ja tietosuojaan elinkaariajattelumallia hyödyntäen. Palvelumme ja sitä myötä henkilötietojen käsittely on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa, kehittämisessä sekä ylläpidossa. Suomen Tekninen Isännöinti Oy:llä on käytössään turvallisiksi todetut tekniset, fyysiset ja hallinnolliset suojauskeinot. Tällaisia ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat ja turvallisten laitetilojen käyttö. Tietoturvasta ja tietosuojasta huolehtivat siihen erikseen koulutetut ja nimetyt henkilöt. Henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin on pääsy vain nimetyille henkilöille, jotka työssään tarvitsevat kyseisiä tietoja.

Suomen Tekninen Isännöinti Oy toteuttaa tietoturvaa ja tietosuojaa ennalta ehkäisevän riskienhallinnan periaattein, jossa huomioidaan elinkaariajattelu aina palvelun suunnittelusta ylläpitoon. Tietojen väärinkäytöksiin ja muihin riskeihin varaudutaan huomioimalla suojattavan tiedon luonne sekä riskin todennäköisyys.

Suomen Tekninen Isännöinti Oy käyttää ulkoisia palveluntarjoajia, joilla ei ole pääsyä Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n sisältämiin henkilötietoihin. Kaikkien Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n kanssa toimivien palveluntarjoajien kanssa huolehditaan sopimus- tai muilla järjestelyillä siitä, että yhteistyö tapahtuu tietoturva ja tietosuoja huomioiden.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus tarkistaa Suomen Tekninen Isännöinti Oy hänestä hallussa olevat tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko.vakkuri@stio.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin.

Tiedon korjaus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus pyytää korjaamaan, poistamaan tai täydentämään Suomen Tekninen Isännöinti Oy:llä hänestä hallussa olevia tietoja. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko.vakkuri@stio.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin. Suomen Tekninen Isännöinti Oy voi myös korjata, poistaa tai täydentää tietoja itse.

Rekisteröity voi myös kieltää Suomen Tekninen Isännöinti Oy:tä käyttämästä itseä koskevia tietoja asiakasviestintää, markkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti: niko.vakkuri@stio.fi. Pyynnön tekijän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, joka liittyy pyyntöä koskevaan asiakastiliin. Laskutustiedot säilytetään sopimuskauden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan.

Perumis- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus perua henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus. Hänellä on myös oikeus saada siirrettyä henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Suomen Tekninen Isännöinti Oy ei vastaa tietojen luovutusmuodon yhteensopivuudesta toisen rekisterinpitäjän järjestelmän kanssa.

Rajoittamis-, vastustus- ja valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista, jos henkilötiedot ovat virheellisiä, jos tietoja ei enää tarvita tai käsittely tapahtuu vastoin lakia. Rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos käsittelylle ei ole merkittävää syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn oikeudet. Merkittävä syy voi olla esim. oikeudellinen vaade.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että Suomen Tekninen Isännöinti Oy ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Tietosuojaseloste

Suomen Tekninen Isännöinti Oy:llä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta päivittämällä tätä sivua.

13. Uutiskirjeet, kyselyt ja tapahtumailmoittautuminen

Suomen Tekninen Isännöinti Oy julkaisee uutiskirjeitä. Uutiskirje lähetetään asiakkaille ja sen tilanneille. Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Uutiskirjeissä kerätään tietoa niiden avauksista ja klikkauksista, joita käytetään mm. viestinnän onnistumisen seurantaan.

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi, eli vastaanottaja peruu uutiskirjeen tilauksen tai palvelu lakkaa olemasta.

Uutiskirjeen tilaajalla on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä Poistu postituslistalta -linkistä. Uutiskirjeen peruneen henkilön yksilöivät tiedot poistuvat Suomen Tekninen Isännöinti Oy:n järjestelmästä perumisen yhteydessä välittömäst